Paranna sitoutumista ja tuottavuutta
Saat ratkaisun haasteeseesi nopeasti!
Palkitsemisen johtaminen
Strategian ja palkitsemisen onnistunut yhteensovitus on tärkeä avaintekijä pal-kitsemisen tuottavuudelle
Kyselyt ja analyysit
Keräämällä, analysoimalla ja tuottamalla luotettavaa tietoa aikaansaadaan päätö-ksenteolle varma pohja
PALKITSEMISEN VIESTIMINEN
Strategiaan kytketyllä viestinnällä saadaan palkitseminen tukemaan paremmin liike-toimintastrategian toteutumista
TUOTTAVUUDEN ANALYSOINTI
Mitä palkitseminen tuottaa? Sitoutumista, toiminnan ohjautumista, hyvinvointia? Mit-kä asiat tuottavat parhaiten?
PALKKIOMALLIN KEHITTÄMINEN
Palkkiomallissa keskeisintä on se, että malli ohjaa toimimaan tavalla, joka tukee liike-toimistastrategian toteutumista
PALKITSEMISSTRATEGIAN LAATIMINEN
Liiketoiminnasta johdettu palkitseminen määrittelee, miten palkitseminen tukee lii-ketoimintastrategian toteutumista
ESIMIESTYÖN ARVIOINTI
Palkitsemisen koettu laatu on hyvin paljon kiinni siitä, miten esimiehet käyttävät pal-kitsemista johtamisen välineenä
360 ARVIOINTI
Perinteisesti 360 arviointi on koskenut lä-hinnä esimiehiä, mutta se voidaan toteut-taa myös laajemalle joukolle
HENKILÖSTÖKYSELY
Valitsemasi asia voidaan selvittää nopeasti ja vaivattomasti, analysoiduissa tuloksissa saat vastaukset ja toiminpidesuositukset
TYÖSUORITUKSEN ARVIOINTI
Henkilöstön toimintaa kehitetään luomalla arviointikriteeristö ja prosessi, jotka tuke-vat strategian toteutumista